วันนี้วันแรก แท็กซี่ คิดค่าสัมภาระเพิ่ม เริ่มชิ้นละ 20 สูงสุด 100 บาท

วันนี้วันแรก แท็กซี่ คิดค่าสัมภาระเพิ่ม เริ่มชิ้นละ 20 สูงสุด 100 บาท

วันนี้วันแรก แท็กซี่ คิดค่าขนสัมภาระเพิ่ม

เริ่มต้นชิ้นละ 20 สูงสุด 100 บาท ถ้าสัมภาระ

ไม่เกิน 26 นิ้วมากกว่า 2 ชิ้น ให้คิดค่าบริการชิ้นที่ 3 ขึ้นไป

วันที่ 17 พ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

วานนี้ 16 พ.ย. 2563 มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น

กรณีการจ้างโดยมีบริการ

พิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคน

โดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER)

ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 2563 ลงนามประกาศ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2563

โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

Loading...

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดย

มีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER)

ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 2562

2.กำหนดความหมายของคำว่า “สัมภาระ” หมายถึง สินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ ที่มีการบรรจุกล่องกระเป๋า มัดรวม หรือบรรจุหีบห่อ และที่มิได้บรรจุแต่มีขนาด

ปริมาณ ความกว้าง ความสูงเกินกว่าเป็นสัมภาระติดตัว แต่มิให้หมายความรวมถึง

รถเข็นหรืออุปกรณ์สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย เช่น วีลแชร์ ไม้เท้า

ส่วนคำว่า”สัมภาระ” ติดตัวหมายถึงสัมภาระที่อยู่ในความดูแลของคนโดยสาร

ระหว่างการเดินทาง เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าคอมพิวเตอร์ เป้สะพายหลังและ

ให้หมายถึงของใช้ส่วนตัวที่ติดตัวคนโดยสารด้วย

ส่วนการคำนวณค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ ให้กำหนด ดังนี้

1. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูง

ด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า 26 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตรา

ชิ้นละไม่เกิน 20 บาท

2.การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว

หรือความสูงด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 26 นิ้วเกินกว่า 2 ชิ้น ให้เรียกเก็บค่าบริการ

ตั้งแต่ชิ้นที่ 3 ขึ้นไป ในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท ทั้งนี้

ไม่นับรวมกับสัมภาระตามความหมายข้างต้น

3.การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นอุปกรณ์การกีฬาจำพวก

ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินด์เซิร์ฟ

หรือเครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บ

ค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

4.การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นสินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ที่บรรจุกล่อง และที่มิได้มีการบรรจุกล่อง แต่มีการมัดรวม

หรือหีบห่อรวมกันไว้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการ

ในอัตราที่บรรจุกล่อง มัดรวมหรือหีบห่อชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

5.การวัดขนาดของสัมภาระ มิให้วัดล้อหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการ

เคลื่อนที่รวมคำนวณเป็นขนาดของสัมภาระด้วย

6.การเรียกเก็บค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ

ให้เรียกเก็บได้ในกรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ หรือการจ้างจากสถานที่อื่นไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง

หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างแจ้งอัตรา

ค่าบริการให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทำการรับจ้าง

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา : ข่าวสด

 

 

Loading...
Loading...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *